ANALIZA VODE

analiza-vodeVodovod d.o.o. Slavonski Brod

Laboratorij

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE U SLAVONSKOM BRODU ZA 2018 g

 

1.    PODACI O KOLIČINI ISPORUČENE VODE PREMA KORISNICIMA

U 2018 g u Vodovodu Slavonski Brod proizvedeno je i distribuirano 6.091.582 m3 vode što iznosi 16.689 m3 / dan.  

Iscrpljena količina vode je 6.057.904 m3 .

Preuzete količine vode iz RVSIS vodocrpilišta Sikirevci 2.529.483 m3 .

Preuzete količine vode iz sustava Vodovoda zapadna Slavonija 110.100 m3.

 

2.    TEHNOLOGIJA OBRADE SIROVE VODE

Na vodocrpilištu „Jelas" sirovu vodu crpimo iz pet bunara kojima je dnevni optimalni kapacitet oko 175 L/s. Sirova voda je opterećena s povišenim koncentracijama MANGANA,ŽELJEZA AMONIJA ,SUMPOROVODIKA, a prisutno je i organsko opterećenje sirove vode huminskim tvarima. Ovakav sastav sirove vode zahtijeva visoki stupanj tehnološke obrade .

Oksidacija prisutnih tvari vrši se s ozonom koji proizvodimo iz tekućeg kisika.

Tehnologija obrade sirove vode provodi se na uređaju za kondicioniranje vode po sljedećim fazama:

1. Crpljenje vode i dovođenje na uređaj za kondicioniranje                       

2. Faza predozonizacije         

3. Filtracija kroz dvoslojne filtere ( pijesak + antracit ; tz. DMF-filtracija )                      

4. Faza glavne ozonizacije                      

5. Filtracija kroz aktivni ugljen ( tz. ACF- filtracija )                      

6. Dezinfekcija prerađene vode s klor dioksidom                        

7. Kontrola kakvoće vode po fazama prerade u internom laboratoriju vodovoda

 

3.    PODACI O RAZVODNOJ MREŽI

Voda se s vodocrpilišta Jelas distribuira preko tri magistralna cjevovoda Ø 400 do korisnika .Dužina distribucijske mreže je oko 650 km. Vodovodna mreža izvedena je djelom od ljevano –željeznih cijevi ,djelom od azbestno- cementnih cijevi a većina je izgrađena od PVC ili PE plastičnih cijevi.              

Na području grada vodovodna mreža ima prstenastu strukturu dok prema periferiji ima razgranatu strukturu. U vodoopskrbnom sustavu ima devet precrpnih stanica, dvije vodospreme na području grada dok je ostalih osam u mjestima izvan grada .Dezinfekcija vode vrši se na vodocrpilištu Jelas s klor dioksidom . Dokloriranje vode sa natrij hipokloritom imamo na još četiri mjesta iz razloga osiguranja reziduala dezinfekcijskog sredstva. Na sustav je priključeno oko 22000 korisnika, od tog broja 65 % priključaka je u gradu dok ostalih 35 % u mjestima izvan grada na udaljenosti i do 30 km od vodocrpilišta Jelas.

Dio grada Slavonskog Broda i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz RVSIS vodocrpilišta Sikirevci.Dolazna količine vode iz tog sustava je oko 120 L/s. Dužina djela distribucijske mreže prema Slavonskom Brodu je oko 350 km. Dolazna količina vode koju smo preuzeli od siječnja do kraja svibnja prošle godine iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda zapadna Slavonija je oko 8,5 L/sek.

 

 

4.    KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Stalnu kontrolu vode provodimo u internom analitičkom laboratoriju vodovoda uz povremenu kontrolu vanjskog ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring sirove vode i monitoring prerađene vode iz gradske mreže.Vodu analiziramo na sljedeće fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre A skupine : temperatura , mutnoća ,miris, klor dioksid, kloriti, koncentracija H+iona, amonij , nitriti , nitrati , utrošak KMnO4,željezo, mangan, kloridi, ukupna tvrdoća, alkalitet ,ukupni koliformi, escherichia coli, broj bakterija na 22º C , broj bakterija na 37 º C, enterokoki, pseudomonas aeruginosa .

Od strane Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring prerađene vode iz gradske mreže ispitano je 54 redovna uzorka vode na parametre A skupine i 6 uzoraka vode na parametre B skupine ,dok je na RVSIS s vodocrpilišta Sikirevci uzeto 27 redovnih uzoraka na analizu parametara A skupine i 3 uzorka vode na parametre B skupine. Svi uzorci vode bili su sukladni važećem Pravilniku

 

BROJ ANALIZIRANIH UZORAKA VODE U 2018 GODINI

Vodocrpilište „JELAS“

Uzorke vode kontroliramo po fazama prerade

 -  uzorak sirove vode na ulazu uređaja za kondicioniranje  ( 250 uzoraka

 -  uzorak vode nakon 1. filtracije iza DMF  ( 250 uzoraka )

 -  uzorak vode nakon 2. filtracije iza ACF ( 250 uzoraka )

 -  uzorak vode  iz vodospreme nakon dezinfekcije   ( 250 uzoraka )

 -  uzorci vode iz gradske mreže  ( 847 uzoraka )

Od 847 uzoraka koji su uzeti iz gradske mreže tri  uzorka nije odgovaralo važećem Pravilniku zbog : povišene koncentracije klorita što čini 0,35 %  u odnosu na ukupan  broj  uzoraka.Mikrobiološki nisu odgovarala tri uzorka od 837 uzoraka zbog povišenog ukupnog broja bakterija na 22⁰C i ukupnog broja bakterija na 37⁰C, s udjelom od 0,36 % .  Prisustvo reziduala dezinficijensa bilo je u 469 uzoraka što čini  56 % , dok je 368 uzorka vode bilo bez reziduala sa 44 %.

 

REGIONALNI VODOOPSKRBI SUSTAV ISTOČNE SLAVONIJE (RVSIS)

 

Vodocrpilište SIKIREVCI      

Kvaliteta vode na vodocrpilištu Sikirevci je takva da trenutno ne zahtijeva nikakvu dodatnu preradu Vodocrpilište je udaljeno od grada Slavonskog Broda oko 20 km .

Dio grada Slavonskog Broda  i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz  RVSIS vodocrpilišta Sikirevci.

Dolazna količine vode iz tog sustava je oko 120 L/s. Dužina djela distribucijske  mreže prema Slavonskom Brodu je oko 350km.

Na  fizikalno–kemijske i mikrobiološke parametre ukupno je analizirano 135 uzoraka vode .

Svi  uzorci bili su sukladni važećem Pravilniku  Prisustvo reziduala klor dioksida  bilo je u  128 uzoraka što čini  95 % dok je 7 uzoraka  bilo bez reziduala sa 5 %. Uzorci vode  analizirani su u internom analitičkom laboratoriju Vodovoda Slavonski Brod.

Razlog nedovoljne postojanosti  dezinfekcijskog sredstva u  vodi s vodocrpilišta Jelas  je prisustvo organskog opterećenja u vidu huminskih tvari koje jako brzo troše rezidual dezinfekcijskog sredstva. Koncentracija koju doziramo u toku jednog sata padne  na polovicu početne koncentracije .Primorani smo vršiti dodatno kloriranje vode s  natrij hipokloritom na četiri mjesta vodoopskrbnog sustava gdje dolazi voda bez reziduala dezinfekcijskog sredstva. Još jedan od razloga je dužina vodoopskrbne mreže i mala potrošnja vode.

 

 

5.    PODUZETE MJERE KOD ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA SUKLADNOSTI

U slučaju pojave odstupanja rezultata analize vode od važećeg Pravilnika pristupamo ispiranju djela vodoopskrbne mreže na komu je utvrđena nesukladnost. Redovito ispiranje distribucijske mreže  provodimo prema zadanom godišnjem planu ispiranja.

 

6.    MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE VODE I JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Vidimo u jačem povezivanju vodoopskrbnog sustava grada Slavonskog Broda s  RVSIS vodocrpilišta Sikirevci . Plan je za iduću godinu izvršiti  podjelu vodocrpilišta između dva  JIVU , Vodovoda Slavonski Brod i dosadašnjeg distributera Vinkovačkog vodovoda. Na taj se način stječu uvijeti  za boljom  kontrolom količina crpljene vode te distribucije prema krajnjim korisnicima. U planu je dobivati veće količine vode s vodocrpilišta Sikirevci, čime bi smo osigurali stalnu vodoopskrbu grada Slavonskog Broda i okolnih naselja.

 

U Slavonskom Brodu , 18.02.2019.                                           

                                                                                                                               Glavni tehnolog vode:

                                                                                                                   Zdravko Pavlić, dipl.ing.preh.tehnologije

 

 

ANALITIČKA IZVJEŠĆA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I ISPITNI IZVJEŠTAJI HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO-REVIZIJSKI MONITORING 10.2019

 

Analiza vode za 2018. godine.

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA SIROVE VODE PRIJE PRERADE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR. UZORAKA NESUKLADNO
BROJ /   %
Temp. vode  ºC  25 13,0 14,0 14,0 250 0 0
Mutnoća  ºNTU  4 1 4,9
3,0 250 3 1,20
Miris bez   bez na H2S  250 250 100
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 653 776 692 250 0
koncentracija H+ iona  pH jedinica
 6,5-9,5 7,1 7,3 7,2 250 0
Amonij  mg/L NH4+  0,50 0,98 1,80 1,34 250 250 100
Nitrati  mg/L NO3-  50 0 0 0 250 0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 1,6 4,2 2,8 250 0 0
Željezo  µg/L Fe  200,0 2492,0
5097,0
3528,0 250 250 100
Mangan  µg/L Mn  50,0 96,0 132,0 115,0 250 250 100
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 8,0 11,0 10,0 250 0
Absorbancija na 254nm  cm-1  - 0,082 0,145 0,096 250 - -

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA PRERAĐENE VODE - VODOSPREMA CRPILIŠTA "JELAS"

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode  ºC  25  13,6 14,4 13,9 250 0  0
Boja  mg/PtCo skale  20 0 1 0 250 0  0
Mutnoća  ºNTU  4 0,1 1,9 1,4 250 0  0
Miris  bez  bez bez 250 - -
Okus  bez  bez bez 250 - -
Slob. rezidualni ClO2  mg/L ClO2  0,50 0,13 0,47 0,32 250 0  0
Kloriti  µg/L ClO2  400 110 330 180 250 0  0
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 656 762 680 250 0  0
koncentracija H+ iona  pH jedinica  6,5-9,5 7,1 7,5 7,3 250 0  0
Amonij  mg/L NH4+  0,50 0 0,08 0,01 250 0  0
Nitriti  mg/LNO2-  0,50 - - - - 0  0
Nitrati  mg/L NO3-  50,0 3 6 5 250 0  0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 1,0 2,3 1,6 250 0  0
Željezo  µg/L Fe  200,0 0 27,0 4,7 250 0  0
Mangan  µg/L Mn  50,0 1,0 42,0 13,0 250 0  0
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 10,0 12,0 11,0 250 0  0
Absorbancija na 254nm  cm-1  -  0,032  0,061 0,043 250 - -

 

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25 4,0 24,0 16,0 837 0 0
Boja mg/PtCo skale 20 0 18 1 268 0 0
Mutnoća ºNTU 4
0,1 4,0 1,6 847 0 0
Miris bez bez bez 847 0 0
Okus bez bez bez 847 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0,00 0,49 0,09 837 0 0
Slob. rezidualni Cl mg/L Cl2 0,50 0,00 0,49 0,07 250 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 0 400 290 847 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 340 772 595 847 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,1 8,2 7,4 847 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,00 0,44 0,00 847 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,7 0 256 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 0 6 4 274 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 2,3 1,2 847 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 199,0 17,0 847 0 0
Mangan µg/L Mn 50,0 0,0 45,0 13,0 276 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 6,0 17,0 12,0 847 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 - 322 358    1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) - 18 20    1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 20 <1 >20 837 1 0,12
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 >100 837 2 0,24
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 837 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 837 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 837 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 837 0 0

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25,0 4,0 24,0 14,0 125 0 0
Boja mg/PtCo skale 20,0 0,0 2,0 0,1 45 0 0
Mutnoća ºNTU 4,0 0,8 3,9 1,6 135 0 0
Miris bez bez bez 135 0 0
Okus bez bez bez 135 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0 0,50 0,21 135 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 30 370 170 135 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 342 395 357 135 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,5 8,1 7,8 135 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,0 0,02 0,00 135 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,01 0,00 45 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 1,4 2,0 1,9 45 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 0,6 0,2 135 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 164 15,0 135 1 0,8
Mangan µg/L Mn 50,0 1,0 19,0 10,0 43 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 10,0 17,0 15,0 135 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 -   215   1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) -   12   1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 20 <1 19 135 0 0
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 88 135 0 0
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 135 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 135 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 135 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 135 0 0

* Maksimalna dopuštena koncentracija

 

Glavni tehnolog vode:

Zdravko Pavlić

dipl.ing.preh.tehnologije

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -730

                035 405 -755

                035 405 -766

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail :reklamacije@vodovod-sb.hr,  stribor.valenta@vodovod-sb.hr