ANALIZA VODE

analiza-vodeVodovod d.o.o. Slavonski Brod

Laboratorij

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KVALITETI VODE U SLAVONSKOM BRODU ZA 2017 g

 

1.    PODACI O KOLIČINI ISPORUČENE VODE PREMA KORISNICIMA

 

U 2017 g u Vodovodu Slavonski Brod proizvedeno je i distribuirano 7.715.280 m3 vode što iznosi 21.138 m3 / dan.   Iscrpljena količina vode je 7.765.920 m3 / god.

Preuzete količine vode iz sustava vodocrpilišta Sikirevci 835.381 m3/ god.

Preuzete količine vode iz sustava Vodovoda zapadna Slavonija 179.000 m3.

 

2.    TEHNOLOGIJA OBRADE SIROVE VODE

 

Na vodocrpilištu „Jelas" sirovu vodu crpimo iz šest bunara kojima je dnevni optimalni kapacitet oko 220 L/s. Sirova voda je opterećena s povišenim koncentracijama MANGANA,ŽELJEZA, AMONIJA, SUMPOROVODIKA, a prisutno je i organsko opterećenje sirove vode huminskim tvarima. Ovakav sastav sirove vode zahtijeva visoki stupanj tehnološke obrade. Oksidacija prisutnih tvari vrši se s ozonom koji proizvodimo iz tekućeg kisika.

Tehnologija obrade vrši se na uređaju za kondicioniranje sirove vode a provodi se kroz sljedeće faze:

1. Crpljenje vode i dovođenje na uređaj za kondicioniranje

2. Faza predozonizacije

3. Filtracija kroz dvoslojne filtere ( pijesak + antracit ; tz. DMF-filtracija )

4. Faza glavne ozonizacije

5. Filtracija kroz aktivni ugljen ( tz. ACF- filtracija )

6. Dezinfekcija prerađene vode s klor dioksidom

7. Kontrola kakvoće vode po fazama prerade u internom laboratoriju vodovoda

 

3.    PODACI O RAZVODNOJ MREŽI

 

Voda se sa vodocrpilišta Jelas distribuira preko tri magistralna cjevovoda Ø 400 do korisnika. Dužina

distribucijske mreže je oko 650 km. Vodovodna mreža izvedena je djelom od ljevano –željeznih

cijevi ,djelom od azbestno- cementnih cijevi a većina je izgrađena od PVC ili PE plastičnih cijevi .

Na području grada vodovodna mreža ima prstenastu strukturu dok prema periferiji ima razgranatu

strukturu. U vodoopskrbnom sustavu ima devet precrpnih stanica, dvije vodospreme na području

grada dok je ostalih osam u mjestima izvan grada .Dezinfekcija vode vrši se na crpilištu Jelas s klor dioksidom. Dokloriranje vode sa natrij hipokloritom imamo na još šest mjesta iz razloga osiguranja reziduala dezinfekcijskog sredstva.

Na sustav je priključeno oko 22000 korisnika, od tog broja 65 % priključaka je u gradu dok

ostalih 35 % u mjestima izvan grada na udaljenosti i do 30 km od vodocrpilišta Jelas. Dio grada Slavonskog Broda i mjesta istočno od grada dobivaju vodu iz regionalnog vodovoda vodocrpilišta Sikirevci.Dolazna količine vode iz tog sustava je od 20-25 L/s. Dužina djela distribucijske mreže prema Slavonskom Brodu iz toga sustava je oko 350 km. Oko 11 l/s vode preuzeli smo od srpnja

prošle godine iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda zapadna Slavonija.      

      

4.    KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

 

Stalnu kontrolu vode provodimo u internom analitičkom laboratoriju vodovoda uz povremenu kontrolu vanjskog ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring sirove vode i monitoring prerađene vode iz gradske mreže.Vodu analiziramo na sljedeće fizikalno-kemijske i mikrobiološke parametre : temperatura vode, mutnoća ,miris, klor dioksid, kloriti, koncentracija H+iona, amonij, nitriti, nitrati, utrošak KMnO4, željezo, mangan, kloridi, ukupna tvrdoća, alkalitet, ukupni koliformi, escherichia coli, broj bakterija na 22º C , broj bakterija na 37 º C, enterokoki, pseudomonas aeruginosa.

Od strane Zavoda za javno zdravstvo BPŽ kroz monitoring prerađene vode iz gradske mreže ispitano je 54 redovna uzorka vode i dva revizijska uzorka dok je u sustavu Sikirevci uzet 24 redovna uzorka .

Svi uzorci vode bili su sukladni važećem Pravilniku.      

    

BROJ ANALIZIRANIH UZORAKA VODE U 2017 GODINI

 

Vodoopskrbni sustav crpilišta „JELAS“

Uzorke vode kontroliramo po fazama prerade:

- uzorak sirove vode na ulazu uređaja za kondicioniranje ( 251 uzorak )

- uzorak vode nakon 1. filtracije iza DMF ( 251 uzorak )

- uzorak vode nakon 2. filtracije iza ACF ( 251 uzorak )

- uzorak vode iz vodospreme nakon dezinfekcije ( 251 uzorak )

- uzorci vode iz gradske mreže ( 914 uzoraka )

Od 914 uzoraka koji su uzeti iz gradske mreže četiri uzorka nije odgovaralo važećem Pravilniku zbog : povišene koncentracije željeza, mangana,reziduala slobodnog klora i mutnoće što čini 0,44 % u odnosu na ukupan broj uzoraka.Mikrobiološki nije odgovaralo četiri uzorka zbog povišenog ukupnog broja bakterija na 22⁰C,37⁰C i ukupnih koliforma.

Prisustvo reziduala dezinficijensa bilo je u 491 uzorku što čini 53,72 % , dok je 423 uzorka vode

bilo bez reziduala sa 46,28 %.

 

Vodoopskrbni sustav crpilišta SIKIREVCI      

Na fizikalno–kemijske i mikrobiološke parametre ukupno je analizirano 126 uzoraka vode. Dva uzorka vode nisu mikrobiološki bila sukladna važećem Pravilniku zbog povišenog ukupnog broja bakterija na 22⁰ i 37⁰C.                                                                                                                                        

Prisustvo reziduala klor dioksida bilo je u 109 uzoraka što čini 86,5 % dok je 17 uzoraka bilo bez reziduala sa 13,5 %. Uzorci vode analizirani su u internom analitičkom laboratoriju vodovoda Slavonski Brod. Razlog nedovoljne postojanosti dezinfekcijskog sredstva u vodi sa vodocrpilišta Jelas je prisustvo organskog opterećenja u vidu huminskih tvari koje jako brzo troše rezidual dezinfekcijskog sredstva. Koncentracija koju doziramo u toku jednog sata padne na polovicu početne koncentracije. Primorani smo radi osiguranja reziduala vršiti dodatno kloriranje vode s natrij hipokloritom i to na šest točaka vodoopskrbnog sustava. Još jedan od razloga je dužina vodoopskrbne mreže i mala potrošnja vode.

 

5.    PODUZETE MJERE KOD ODSTUPANJA OD ZAHTJEVA SUKLADNOSTI

 

U slučaju pojave odstupanja rezultata analize vode od važećeg Pravilnika pristupili smo ispiranju vodoopskrbne mreže koje inače redovito provodimo prema zadanom godišnjem planu ispiranja.     

               

6.    MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETE VODE I JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

 

Vidimo u povezivanju vodoopskrbnog sustava grada Slavonskog Broda s regionalnim vodoopskrbnim sustavom crpilišta Sikirevci . U planu je dobivati veće količine vode iz tog djela sustava, čime bi osigurali postojaniji rezidual dezinfekcijskog sredstva a samim time bi poboljšali i postojeći javni vodoopskrbni sustav.

 

U Slavonskom Brodu , 21.02.2018.                                           

                                                                                                                               Glavni tehnolog vode:

                                                                                                                   Zdravko Pavlić, dipl.ing.preh.tehnologije

 

 

ISPITNI IZVJEŠTAJ HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO-REVIZIJSKI MONITORING 20.11.2018. (dokument za preuzimanje) 

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 10.10.2018. (dokument za preuzimanje)

ISPITNI IZVJEŠTAJ HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO-REVIZIJSKI MONITORING 07.08.2018. (dokument za preuzimanje)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 07.08.2018. (dokument za preuzimanje)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 07.08.2018.-SIKIREVCI (dokument za preuzimanje)  

ISPITNI IZVJEŠTAJ HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO-REVIZIJSKI MONITORING 07.08.2018. (dokument za preuzimanje)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 03.05.2018. (dokument za preuzimanje)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 03.05.2018.-SIKIREVCI (dokument za preuzimanje)  

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 22.03.2018. (dokument za preuzimanje)

ANALITIČKO IZVJEŠĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE-REVIZIJSKI MONITORING 29.12.2017. (dokument za preuzimanje)            

 

 

Analiza vode za 2017. godine.

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA SIROVE VODE PRIJE PRERADE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR. UZORAKA NESUKLADNO
BROJ /   %
Temp. vode  ºC  25 12 14 14 251 0 0
Mutnoća  ºNTU  4 1 8
3 247 7 2,83
Miris bez   bez na H2S  251 251 100
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 656 721 695 251 0
koncentracija H+ iona  pH jedinica
 6,5-9,5 7,0 7,3 7,1 251 0
Amonij  mg/L NH4+  0,5 1,18 2,43 1,49 251 251 100
Nitrati  mg/L NO3-  50 0 2 0 240 0
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 1,7 3,5 2,6 251 0 0
Željezo  µg/L Fe  200,0 3002,0
5254,0
3606,0 251 251 100
Mangan  µg/L Mn  50,0 108,0 159,0 124,0 251 251 100
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 8,0 12,0 10,0 251 0
Absorbancija na 254nm  cm-1  - 0,081 0,170 0,103 250 - -

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA PRERAĐENE VODE - VODOSPREMA CRPILIŠTA "JELAS"

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode  ºC  25  14 15 14 240 0  
Boja  mg/PtCo skale  20 0 3 0 250 0  
Mutnoća  ºNTU  4 0 2 1 247 0  
Miris  bez  bez bez 251 - -
Okus  bez  bez bez 251 - -
Slob. rezidualni ClO2  mg/L ClO2  0,50 0,15 0,46 0,38 243 0  
Kloriti  µg/L ClO2  400 110 330 170 243 0  
Vodljivost  µS/cm/ 20ºC  2500 658 704 681 251 0  
koncentracija H+ iona  pH jedinica  6,5-9,5 7,1 7,5 7,3 251 0  
Amonij  mg/L NH4+  0,50 0 0,34 0,02 251 0  
Nitriti  mg/LNO2-  0,50 - - - - 0  
Nitrati  mg/L NO3-  50,0 4 8 5 251 0  
Utrošak KMnO4  mg/L O2  5,0 0,7 2,0 1,5 251 0  
Željezo  µg/L Fe  200,0 0 64,0 3,7 251 0  
Mangan  µg/L Mn  50,0 7,0 50,0 18,1 251 0  
Kloridi  mg/L Cl¯  250,0 10,0 12,0 11,2 251 0  
Absorbancija na 254nm  cm-1  -  0,014  0,126 0,044 250 - -

 

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25 3 25 15 914 0 0
Boja mg/PtCo skale 20 0 5 1 286 0 0
Mutnoća ºNTU 4
0 7 1 897 1 0,11
Miris bez bez bez 914 - -
Okus bez bez bez 914 - -
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0,00 0,35 0,09 580 0 0
Slob. rezidualni Cl mg/L Cl2 0,50 0,00 1,35 0,08 335 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 0 400 310 905 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 455 1198 668 913 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,0 8,0 7,2 913 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,00 0,31 0,02 915 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,35 0 279 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 3 8 5 278 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0,5 2,3 1,4 913 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 415,0 14,8 915 2 0,22
Mangan µg/L Mn 50,0 8,0 620,0 20,6 279 2 0,72
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 5,0 201,0 11,6 913 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 - 322 358    1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) - 18 20    1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ GRADSKE MREŽE

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 20 <1 >20 914 1 0,11
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 >100 914 1 0,11
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 50 914 4 0,44
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 914 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 914 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 0 0 0

 

 FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

KEMIJSKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX SR.VRIJ. BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Temp. vode ºC 25,0 4,0 24,0 14,0 125 0 0
Boja mg/PtCo skale 20,0 0,0 4,0 0,3 37 0 0
Mutnoća ºNTU 4,0 0,4 3 1,2 120 0 0
Miris bez bez bez 125 0 0
Okus bez bez bez 125 0 0
Slob. rezidualni ClO2 mg/L ClO2 0,50 0 0,32 0,17 125 0 0
Kloriti µg/L ClO2 400 30 270 170 125 0 0
Vodljivost µS/cm/ 20ºC 2500 354 375 359 125 0 0
koncentracija H+ iona pH jedinica 6,5-9,5 7,0 8,0 7,8 125 0 0
Amonij mg/L NH4+ 0,50 0,0 0,08 0,01 125 0 0
Nitriti mg/LNO2- 0,50 0,00 0,06 0,00 40 0 0
Nitrati mg/L NO3- 50 0 4 2 37 0 0
Utrošak KMnO4 mg/L O2 5,0 0 0,6 0,2 125 0 0
Željezo µg/L Fe 200,0 0 300 27,6 125 1 0,8
Mangan µg/L Mn 50,0 4,0 25,0 12,6 37 0 0
Kloridi mg/L Cl¯ 250,0 13,0 16,0 14,1 125 0 0
Ukupna tvrdoća mg/L CaCO3 -   215   1 - -
  ºdH ( Nj. Tvrdoće) -   12   1 - -

 

 MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE ZA PIĆE IZ VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SIKIREVCI

MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI MJERNA JEDINICA MDK* MIN MAX BR.UZORAKA NESUKLADNO
BROJ %
Broj kolonija, 37ºC/48h (broj/1ml) 20 <1 >20 126 2 1,58
Broj kolonija, 22ºC/72h (broj/1ml) 100 <1 >100 126 2 1,58
Ukupni koliformi (broj/100ml) 0 <1 <1 126 0 0
Escherichia coli (broj/100ml) 0 <1 <1 126 0 0
Enterokoki (broj/100ml) 0 <1 <1 126 0 0
Pseudomonas aeruginosa (broj/100ml) 0 <1 <1 126 0 0

 

* Maksimalna dopuštena koncentracija

 

Glavni tehnolog vode:

Zdravko Pavlić

dipl.ing.preh.tehnologije

PRIJAVA KVAROVA

Besplatan broj za prijavu kvarova na cjevovodu:

0800 333 444

INFORMACIJE

Informacije o potrošnji vode i računima možete dobiti radnim danom na broj telefona 035-405-766 u radnom vremenu od 7 do 14 sati 

ODRŽAVANJE VODOV. MREŽE

Tel./Fax: 035/405 767
Radno vrijeme: 07:00-23:00
Dežurni: 23:00-07:00
e-mail: tomic@vodovod-sb.hr

ODRŽAVANJE KANAL. MREŽE

Tel./Fax: 035/250 497
Radno vrijeme: 07:00-15:00
Dežurni: 15:00-07:00
e-mail: odvodnja@vodovod-sb.hr

SAMOOČITANJE VODOMJERA

Telefon: 035 405 -766

                035 405 -730

Radno vrijeme: Pon-Pet. 07:00-15:00

e-mail : stribor.valenta@vodovod-sb.hr